dissabte, 10 de maig del 2008

El Síndic de Greuges amonesta l'Ajuntament de Sogorb per discriminació del valencià en el seu web

Pel seu interés, tot seguit els adjuntem la notícia publicada en valencianisme.com al voltant de la queixa que des d'esta campanya vam enviar per a denunciar la discriminació lingüística del valencià en el portal web municipal de l'Ajuntament de Sogorb. Des d'Un Fum de Greuges, celebrem que hàgem obtingut un bon resultat, ço és l'habilitació dels seus continguts en valencià.


El Síndic de Greuges amonesta l'Ajuntament de Sogorb per discriminació del valencià en el seu web


El Síndic de Greuges ha emés una resolució en què insta l'Ajuntament de Sogorb a adaptar els continguts del seu portal web al valencià, cosa que ja ha fet el consitori, així com li recorda també el deure de respectar la llengua triada pels ciutadans en els procediments adminstratius.

Membres de valencianisme.com van denunciar l'absència del valencià en el portal web de l'Ajuntament de Sogorb (l'Alt Palància), localitat de predomini lingüístic castellà segons la LUEV.

L'administració afectada va respondre, en castellà, que els continguts de la pàgina web municipal estaven "en procés d'adaptació i revisió". Els valcomers van denunciar que "una de les conseqüències essencials que es deriven dels mandats continguts en la legislació vigent respecte de l'ús del valencià és el dret que assistix qualsevol ciutadà, en les seues relacions amb l'Administració, a triar la llengua en què este desitge que es produïsquen les comunicacions i la tramitació dels expedients, del qual sorgix el correlatiu deure de l'Administració de respectar esta elecció i d'emprar, al llarg de tot el procediment, l'idioma que haguera estat triat".

Atés això, els usuaris de valencianisme.com van al·legar davant el Síndic la vulneració de l'article 11 de la LUEV, on s'establix que en les actuacions administratives iniciades a instància de part, i en les que havent d’altres interessats així ho sol·licitassen, l’administració actuant haurà de comunicar-los tot allò que els efecte en la llengua oficial que demanen, qualsevol que fos la llengua oficial en què s’hagués iniciat. De la mateixa manera, qualsevol que siga la llengua oficial usada, als expedients iniciats d’ofici, les comunicacions i altres actuacions es faran en la llengua indicada pels interessats.

El Síndic de Greuges, mitjançant la resolució, li recorda a l'Ajuntament de Sogorb els deures legals que la Constitució i la legislació vigent li imposa de respectar els drets lingüístics dels administrats, i d’utilitzar en tots els procediments i en qualssevol altres formes de relació amb ells, la llengua (castellana o valenciana) triada per ells.

Pel que respecta al motiu substancial de la queixa, és a dir, l'absència del valencià en el portal web, el Síndic insta l'Ajuntament de Sogorb perquè "observe el règim de cooficialitat lingüística instaurat a la Comunitat Valenciana, sense que en cap cas puga prevaler una llengua sobre l’altra, ja que el valencià, llengua oficial de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de l’Administració pública, de l’Administració local i d’altres corporacions i institucions públiques dependents d’aquella, per la qual cosa els poders públics, autonòmics i locals estan obligats, d’acord amb el manament contingut en l’article 7 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana a impulsar l’ús del valencià en totes les esferes socials i especialment en l’Administració pública".

L'Ajuntament de Sogorb sembla que ja n'has pres bona nota, per tal com el seu portal web ja disposa d'una versió dels seus continguts en valencià. Els promotors de la queixa han manifestat la seua satisfacció pel fet que la queixa haja tingut un efecte positiu per a la normalització institucional del valencià.