dissabte, 10 de maig del 2008

El Síndic de Greuges arxiva les nostres queixes per discriminació lingüística de l'Ajutament de València

Esta mateixa setmana, vam rebre la comunicació del Síndic en què se'ns notificava sobre l'arxivament de les queixes en què denunciàvem la discriminació del valencià en la retolació viària monolingüe.
Tot seguit, vos adjuntem sengles notícies aparegudes tant en Valencianisme.com con en el Racó Català al voltant d'este fet. Des d'esta campanya volem expressar el nostre malestar per línia que està seguint darrerament el Síndic, per tal com no complix amb la seua obligació de vetlar pels drets fonamentals dels ciutadans:Notícia apareguda en valencianisme.com


L'Ajuntament de València discrimina el valencià per raons "de dimensions"

L'Ajuntament de València li ha comunicat al Síndic de Greuges que el motiu de l'existència d'abundant retolació viària monolingüe en el municipi és deguda a "raons de dimensions".

Membres de valencianisme.com van enviar vàries queixes al Síndic de Greuges en què denunciaven la discriminació del valencià per part del consistori del cap i casal, palesa en la retolació viària municipal monolingüe en castellà.

L'Ajuntament de València ha respost que en la senyalització informativa urbana s'utilitzen cartells "les dimensions dels quals són molt reduïdes", atés que es col·loquen en les voreres i "competixen amb arbres, fanals, semàfors i altres elements que en dificulten la visibilitat".

Segon es deprén de la comunicació rebuda, retolar tots els missatges en ambdues llengües "equivaldria a textos amb una lletra més menuda". Una qüestió "no recomanable", segons el consistori, per tal com "la distància a la qual un conductor mitjà llig el missatge contingut en un senyal és igual a 600 vegades l'alçària de la lletra. És a dir que, per a una lletra de 10 centímetres d'alçària, la distància a què un conductor comença a llegir el missatge és de 600 metres. "En conseqüència, s'opta per retolar en només una de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, el castellà", ha afegit el consistori.

Sorprenentment, el Síndic de Greuges ha acceptat les raons adduïdes per l'Ajuntament de València relatives a la discriminació del valencià en la retolació viària municipal. Segons la institució " no hi hem observat cap actuació pública irregular que justifique la continuació de la nostra investigació".

Atés tot açò, el Síndic de Greuges ha arxivat l'expedient de les queixes. "Esta institució no pot formular cap retret per els raons apuntades al fet que els textos dels senyals informatius de la ciutat de València estiguen retolats exclusivament en castellà", ha conclòs Emília Caballero.

Els promotors de la queixa, usuaris del nostre portal, han mostrat la seua "perplexitat" pels fets. "No és la primera vegada que rebem respostes tan 'pintoresques' per part de les administracions per tal de pretendre justificar la vulneració de l'Estatut d'Autonomia i la LUEV", han asseverat. No obstant, assenyalen que "enguany, per primera volta, el Síndic ha donat per bones estes explicacions i ha conclòs que no hi ha cap tipus de discriminació lingüística".

En el present cas, segons l'Ajuntament de València retolar en les dues llengües oficials al País Valencià suposaria "una pèrdua de visibilitat" del contingut dels panells i senyals. Els membres de valencianisme.com, denuncien, però, que "l'Ordre d'1 de desembre de 1993 de la Conselleria d'Educació i Ciència assenyala en l'art. primer que el criteri general d'ús de les llengües oficials al País Valencià en la senyalització de les vies i serveis públics haurà d’atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinqué de la LUEV. Així mateix, assenyala que en els casos en què per manament legal es requerix la senyalització en les dues llengües, es donarà prioritat a una o l'altra segons el predomini lingüístic en què s’ubique el senyal". Per tant, com que la ciutat de València està fixada com a municipi de predomini lingüístic valencià, tota la retolació viària hauria d'estar, si més no, en esta llengua.

En darrer lloc, els promotors de les queixes asseguren sentir-se "desemparats" per la resposta del Síndic. Segons han apuntat, "esta és la línia que seguix darrerament la institució, per la qual cosa queda palés que el Síndic respon, en les seues actuacions, a la conjuntura política del moment".
Noticia apareguda en el Racó Català

L'Ajuntament de València deixa de banda el valencià a la retolació per 'manca d'espai'

L'Ajuntament de València discrimina el valencià a la retolació viària per "manca d'espai". Així es desprèn de la carta que el consistori de la capital valenciana ha fet arribar al Síndic de Greuges després de les queixes de membres del portal Valencianisme.com perquè la retolació de València està exclusivament en castellà. Segons l'Ajuntament els cartells de la senyalització urbana "són de dimensions reduïdes" perquè a les voreres "competeixen amb arbres, fanals, semàfors i altres elements que en dificulten la visibilitat".

Per aquest motiu, i sempre segons el consistori, retolar en les dues llengües oficials al País Valencià implicaria "usar textos amb una lletra més petita", fet que "no és recomanable". La solució que l'Ajuntament de València ha trobat a aquest inconvenient és "optar per retolar en només una de les dues llengües oficials al PV, el castellà". I encara més, el Síndic de Greuges accepta les raons del consistori ja que "no hi hem observat cap actuació pública irregular que justifiqui la continuació de la nostra investigació".

Per això el Síndic arxiva les queixes dels membres de Valencianisme.com "Esta institució no pot formular cap retret per els raons apuntades al fet que els textos dels senyals informatius de la ciutat de València estiguen retolats exclusivament en castellà". Des de Valencianisme.com s'han mostrat "perplexos" pels fets, tot i que "no és la primera vegada que rebem respostes tan 'pintoresques' per part de les administracions per tal de pretendre justificar la vulneració de l'Estatut d'Autonomia i la LUEV". Magrat això, la novetat aquest cop és que "per primera volta, el Síndic ha donat per bones estes explicacions i ha conclòs que no hi ha cap tipus de discriminació lingüística".

Segons Valencianisme.com "l'Ordre d'1 de desembre de 1993 de la Conselleria d'Educació i Ciència assenyala en l'art. primer que el criteri general d'ús de les llengües oficials al País Valencià en la senyalització de les vies i serveis públics haurà d'atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinqué de la LUEV. Així mateix, assenyala que en els casos en què per manament legal es requerix la senyalització en les dues llengües, es donarà prioritat a una o l'altra segons el predomini lingüístic en què s'ubique el senyal". La ciutat de València resta en un municipi de predomini lingüístic valencià, de manera que la retolació hauria d'estar, com a mínim, en la llengua del país.

Els membres de Valencianisme.com diuen sentir-se "desemparats" per la resposta del Síndic, ja que "esta és la línia que seguix darrerament la institució, per la qual cosa queda palés que el Síndic respon, en les seues actuacions, a la conjuntura política del moment".