dissabte, 10 de maig del 2008

El Síndic de Greuges amonesta l'Ajuntament de Sogorb per discriminació del valencià en el seu web

Pel seu interés, tot seguit els adjuntem la notícia publicada en valencianisme.com al voltant de la queixa que des d'esta campanya vam enviar per a denunciar la discriminació lingüística del valencià en el portal web municipal de l'Ajuntament de Sogorb. Des d'Un Fum de Greuges, celebrem que hàgem obtingut un bon resultat, ço és l'habilitació dels seus continguts en valencià.


El Síndic de Greuges amonesta l'Ajuntament de Sogorb per discriminació del valencià en el seu web


El Síndic de Greuges ha emés una resolució en què insta l'Ajuntament de Sogorb a adaptar els continguts del seu portal web al valencià, cosa que ja ha fet el consitori, així com li recorda també el deure de respectar la llengua triada pels ciutadans en els procediments adminstratius.

Membres de valencianisme.com van denunciar l'absència del valencià en el portal web de l'Ajuntament de Sogorb (l'Alt Palància), localitat de predomini lingüístic castellà segons la LUEV.

L'administració afectada va respondre, en castellà, que els continguts de la pàgina web municipal estaven "en procés d'adaptació i revisió". Els valcomers van denunciar que "una de les conseqüències essencials que es deriven dels mandats continguts en la legislació vigent respecte de l'ús del valencià és el dret que assistix qualsevol ciutadà, en les seues relacions amb l'Administració, a triar la llengua en què este desitge que es produïsquen les comunicacions i la tramitació dels expedients, del qual sorgix el correlatiu deure de l'Administració de respectar esta elecció i d'emprar, al llarg de tot el procediment, l'idioma que haguera estat triat".

Atés això, els usuaris de valencianisme.com van al·legar davant el Síndic la vulneració de l'article 11 de la LUEV, on s'establix que en les actuacions administratives iniciades a instància de part, i en les que havent d’altres interessats així ho sol·licitassen, l’administració actuant haurà de comunicar-los tot allò que els efecte en la llengua oficial que demanen, qualsevol que fos la llengua oficial en què s’hagués iniciat. De la mateixa manera, qualsevol que siga la llengua oficial usada, als expedients iniciats d’ofici, les comunicacions i altres actuacions es faran en la llengua indicada pels interessats.

El Síndic de Greuges, mitjançant la resolució, li recorda a l'Ajuntament de Sogorb els deures legals que la Constitució i la legislació vigent li imposa de respectar els drets lingüístics dels administrats, i d’utilitzar en tots els procediments i en qualssevol altres formes de relació amb ells, la llengua (castellana o valenciana) triada per ells.

Pel que respecta al motiu substancial de la queixa, és a dir, l'absència del valencià en el portal web, el Síndic insta l'Ajuntament de Sogorb perquè "observe el règim de cooficialitat lingüística instaurat a la Comunitat Valenciana, sense que en cap cas puga prevaler una llengua sobre l’altra, ja que el valencià, llengua oficial de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de l’Administració pública, de l’Administració local i d’altres corporacions i institucions públiques dependents d’aquella, per la qual cosa els poders públics, autonòmics i locals estan obligats, d’acord amb el manament contingut en l’article 7 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana a impulsar l’ús del valencià en totes les esferes socials i especialment en l’Administració pública".

L'Ajuntament de Sogorb sembla que ja n'has pres bona nota, per tal com el seu portal web ja disposa d'una versió dels seus continguts en valencià. Els promotors de la queixa han manifestat la seua satisfacció pel fet que la queixa haja tingut un efecte positiu per a la normalització institucional del valencià.

El Síndic de Greuges arxiva les nostres queixes per discriminació lingüística de l'Ajutament d'Alcoi

El Síndic de Greuges ens ha comunicat l'arxivament de tres queixes que teníem pendents sobre discriminació lingüística de l'Ajuntament d'Alcoi. En concret, es tractava de denúncies sobre retolació viària monolingüe en castellà i l'ús exclusiu del castellà en itineraris turístics a Alcoi. Pel que fa al primer assumpte, novament ens trobem amb l'argument de "la falta d'espai" per a retolar en les dües llengües. Des del consistori alcoià, s'al·lega "la impossibilitat pràctica de col·locar dos rètols de dimensions suficients per a una correcta visualització".

Des d'Un Fum de Greuges considerem ridícul eixe argument, a més de contrari a la llei per tal com l'Ordre d'1 de desembre de 1993 de la Conselleria d'Educació i Ciència assenyala en l'art. primer que el criteri general d'ús de les llengües oficials al País Valencià en la senyalització de les vies i serveis públics haurà d'atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinqué de la LUEV. Així mateix, assenyala que en els casos en què per manament legal es requerix la senyalització en les dues llengües, es donarà prioritat a una o l'altra segons el predomini lingüístic en què s'ubique el senyal.
Cal recordar que Alcoi és un municipi de predomini lingüístic valencià.

ARXIVAMENT DE LA QUEIXA DE L'AJUNTAMENT DE BENIARRÉS (EL COMTAT)

D'una altra banda, el Síndic també ens ha arxivat una queixa en què denunciàvem la discriminació del valencià en el portal web municipal així com en un calendari que anualment repartix el consitori als veïns de la localitat, el qual enguany estava només en castellà.

El Síndic però, assegura que "no hi hem observat cap actuació irregular que justifique la nostra intervenció".

Una vegada més, des d'esta campanya manifestem la nostra disconformitat amb les darreres actuacions del Síndic.

El Síndic de Greuges arxiva les nostres queixes per discriminació lingüística de l'Ajutament de València

Esta mateixa setmana, vam rebre la comunicació del Síndic en què se'ns notificava sobre l'arxivament de les queixes en què denunciàvem la discriminació del valencià en la retolació viària monolingüe.
Tot seguit, vos adjuntem sengles notícies aparegudes tant en Valencianisme.com con en el Racó Català al voltant d'este fet. Des d'esta campanya volem expressar el nostre malestar per línia que està seguint darrerament el Síndic, per tal com no complix amb la seua obligació de vetlar pels drets fonamentals dels ciutadans:Notícia apareguda en valencianisme.com


L'Ajuntament de València discrimina el valencià per raons "de dimensions"

L'Ajuntament de València li ha comunicat al Síndic de Greuges que el motiu de l'existència d'abundant retolació viària monolingüe en el municipi és deguda a "raons de dimensions".

Membres de valencianisme.com van enviar vàries queixes al Síndic de Greuges en què denunciaven la discriminació del valencià per part del consistori del cap i casal, palesa en la retolació viària municipal monolingüe en castellà.

L'Ajuntament de València ha respost que en la senyalització informativa urbana s'utilitzen cartells "les dimensions dels quals són molt reduïdes", atés que es col·loquen en les voreres i "competixen amb arbres, fanals, semàfors i altres elements que en dificulten la visibilitat".

Segon es deprén de la comunicació rebuda, retolar tots els missatges en ambdues llengües "equivaldria a textos amb una lletra més menuda". Una qüestió "no recomanable", segons el consistori, per tal com "la distància a la qual un conductor mitjà llig el missatge contingut en un senyal és igual a 600 vegades l'alçària de la lletra. És a dir que, per a una lletra de 10 centímetres d'alçària, la distància a què un conductor comença a llegir el missatge és de 600 metres. "En conseqüència, s'opta per retolar en només una de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, el castellà", ha afegit el consistori.

Sorprenentment, el Síndic de Greuges ha acceptat les raons adduïdes per l'Ajuntament de València relatives a la discriminació del valencià en la retolació viària municipal. Segons la institució " no hi hem observat cap actuació pública irregular que justifique la continuació de la nostra investigació".

Atés tot açò, el Síndic de Greuges ha arxivat l'expedient de les queixes. "Esta institució no pot formular cap retret per els raons apuntades al fet que els textos dels senyals informatius de la ciutat de València estiguen retolats exclusivament en castellà", ha conclòs Emília Caballero.

Els promotors de la queixa, usuaris del nostre portal, han mostrat la seua "perplexitat" pels fets. "No és la primera vegada que rebem respostes tan 'pintoresques' per part de les administracions per tal de pretendre justificar la vulneració de l'Estatut d'Autonomia i la LUEV", han asseverat. No obstant, assenyalen que "enguany, per primera volta, el Síndic ha donat per bones estes explicacions i ha conclòs que no hi ha cap tipus de discriminació lingüística".

En el present cas, segons l'Ajuntament de València retolar en les dues llengües oficials al País Valencià suposaria "una pèrdua de visibilitat" del contingut dels panells i senyals. Els membres de valencianisme.com, denuncien, però, que "l'Ordre d'1 de desembre de 1993 de la Conselleria d'Educació i Ciència assenyala en l'art. primer que el criteri general d'ús de les llengües oficials al País Valencià en la senyalització de les vies i serveis públics haurà d’atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinqué de la LUEV. Així mateix, assenyala que en els casos en què per manament legal es requerix la senyalització en les dues llengües, es donarà prioritat a una o l'altra segons el predomini lingüístic en què s’ubique el senyal". Per tant, com que la ciutat de València està fixada com a municipi de predomini lingüístic valencià, tota la retolació viària hauria d'estar, si més no, en esta llengua.

En darrer lloc, els promotors de les queixes asseguren sentir-se "desemparats" per la resposta del Síndic. Segons han apuntat, "esta és la línia que seguix darrerament la institució, per la qual cosa queda palés que el Síndic respon, en les seues actuacions, a la conjuntura política del moment".
Noticia apareguda en el Racó Català

L'Ajuntament de València deixa de banda el valencià a la retolació per 'manca d'espai'

L'Ajuntament de València discrimina el valencià a la retolació viària per "manca d'espai". Així es desprèn de la carta que el consistori de la capital valenciana ha fet arribar al Síndic de Greuges després de les queixes de membres del portal Valencianisme.com perquè la retolació de València està exclusivament en castellà. Segons l'Ajuntament els cartells de la senyalització urbana "són de dimensions reduïdes" perquè a les voreres "competeixen amb arbres, fanals, semàfors i altres elements que en dificulten la visibilitat".

Per aquest motiu, i sempre segons el consistori, retolar en les dues llengües oficials al País Valencià implicaria "usar textos amb una lletra més petita", fet que "no és recomanable". La solució que l'Ajuntament de València ha trobat a aquest inconvenient és "optar per retolar en només una de les dues llengües oficials al PV, el castellà". I encara més, el Síndic de Greuges accepta les raons del consistori ja que "no hi hem observat cap actuació pública irregular que justifiqui la continuació de la nostra investigació".

Per això el Síndic arxiva les queixes dels membres de Valencianisme.com "Esta institució no pot formular cap retret per els raons apuntades al fet que els textos dels senyals informatius de la ciutat de València estiguen retolats exclusivament en castellà". Des de Valencianisme.com s'han mostrat "perplexos" pels fets, tot i que "no és la primera vegada que rebem respostes tan 'pintoresques' per part de les administracions per tal de pretendre justificar la vulneració de l'Estatut d'Autonomia i la LUEV". Magrat això, la novetat aquest cop és que "per primera volta, el Síndic ha donat per bones estes explicacions i ha conclòs que no hi ha cap tipus de discriminació lingüística".

Segons Valencianisme.com "l'Ordre d'1 de desembre de 1993 de la Conselleria d'Educació i Ciència assenyala en l'art. primer que el criteri general d'ús de les llengües oficials al País Valencià en la senyalització de les vies i serveis públics haurà d'atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinqué de la LUEV. Així mateix, assenyala que en els casos en què per manament legal es requerix la senyalització en les dues llengües, es donarà prioritat a una o l'altra segons el predomini lingüístic en què s'ubique el senyal". La ciutat de València resta en un municipi de predomini lingüístic valencià, de manera que la retolació hauria d'estar, com a mínim, en la llengua del país.

Els membres de Valencianisme.com diuen sentir-se "desemparats" per la resposta del Síndic, ja que "esta és la línia que seguix darrerament la institució, per la qual cosa queda palés que el Síndic respon, en les seues actuacions, a la conjuntura política del moment".

dimecres, 7 de maig del 2008

El Síndic de Greuges insta l'Ajuntament de Cocentaina a respectar la legislació lingüística vigent

Pel seu interés, tot seguit els reproduïm la notícia apareguda en valencianisme.com relativa a la resolució del Síndic de Greuges sobre la retolació viària monolingüe a Cocentaina. Des d'Un Fum de Greuges esperem que esta resolució servisca perquè en el futur el consitori contestà respecte la llegislació lingüística vigent a l'hora de realitzar els treballs de retolació viària i senyalització pel municipi.


El Síndic de Greuges insta l'Ajuntament de Cocentaina a respectar la legislació lingüística vigent

El Síndic de Greuges ha emés una resolució arran d'una queixa presentada per membres de valencianisme.com, sobre l'absència del valencià en la retolació viària a la capital de la comarca d'El Comtat.

El Síndic de Greuges li recorda a l'Ajuntantament que l'aprovació de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià, va significar, d'una banda, el compromís de les administracions públiques de defensar el patrimoni cultural del nostre país i, especialment, la recuperació social del valencià, definit com a llengua pròpia i històrica del nostre poble i, d'altra banda, superar la relació de desigualtat existent entre les dues llengües oficials del País Valencià. En l'article 7 del mateix cos legal, hom establix que el valencià és la llengua pròpia del País Valencià així com de la resta d'administracions públiques .

D'altra banda, i amb el mateix objectiu que la LUEV de recuperar l’ús del valencià, el Decret 145/1986 de 24 de novembre determina en l'article primer que caldrà retolar en valencià la senyalització de les autopistes, els camins i les dependències i els serveis d'interés públic de les entitats locals(...)i en l'article segon que "l'execució d’este Decret correspon a l’Administració local (...)"..


L'Ordre d'1 de desembre de 1993 de la Conselleria d'Educació i Ciència assenyala en l'art. primer que el criteri general d'ús de les llengües oficials al País Valencià en la senyalització de les vies i serveis públics haurà d’atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinqué de la LUEV .

Així mateix, assenyala que en els casos en què per manament legal es requerix la senyalització en les dues llengües, es donarà prioritat a una o l'altra segons el predomini lingüístic en què s’ubique el senyal.

Atesa tota la legislació citada anteriorment, el Síndic de Greuges insta l'Ajuntament de Cocentaina a respectar el règim de cooficialitat lingüística instaurat al País Valencià i a activar "els mecanismes necessaris perquè la pròxima retolació de les vies urbanes de la localitat es retolen tant en castellà com en valencià".

Els promotors de la queixa, usuaris de valencianisme.com, han mostrat la "seua moderada satisfacció" per la resolució. Han lamentat que no és la primera vegada que Emília Caballero li recorda a l'Ajuntament de Cocentaina els manaments legals d'ús i promoció del valencià per part de les administracions públiques. Segons han assenyalat "el més important és que des que hem denunciat la discriminació lingüística en la retolació viària municipal, el consistori ha substituït els panells antics i els ha col·locat en valencià. A més, la retolació nova hi és exclusivament en valencià, per la qual cosa tenim constància que les nostres queixes han tingut efecte, tot i que lamentem que hàgem de fer estes coses perquè es respecte la legislació lingüística vigent.".