dimecres, 30 de gener del 2008

Campanya per la TV3

Des d´Un Fum de Greuges volem adherir-nos a esta campanya que circula per la xarxa de denúncia a la Generalitat pel tall de les emissions de TV3 a les comarques meridionals del País Valencià:

Què puc fer jo?

Pots enviar una reclamació al Síndic de Greuges d'Alacant. Per fer-ho, entra a http://www.gva.es/sdg/lasquejas_v.htm i ompli el formulari amb les teues dades personals. A continuació, al camp QUEIXA, si no vols calfar-te el cap amb la redacció, pots copiar el text que oferim a continuació, que és el que nosaltres hem enviat basant-nos en diverses lleis que ens emparen per a poder rebre TV3, Canal 33, 3/24 i Canal 300/K3. Per últim, fes clic al botó Enviar.

Text per a la queixa:

La Generalitat Valenciana a través de la DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ INSTITUCIONAL, ha obert un expedient sancionador a l’entitat cultural Acció Cultural del País Valencià, per les emissions de la Televisió Pública Catalana en aquestes terres, a través de la xarxa de repetidors existents al País Valencià, havent-se acordat com a mesura provisional el cessament de les emissions.

Per això, la nit del passat 9 de desembre de 2007, funcionaris de la Generalitat Valenciana entraren al repetidor de la Serra de la Carrasqueta i precintaren els equips electrònics, tallant-se des d’aleshores les emissions de la televisió pública catalana, que des de fa més de 20 anys es rebia amb total normalitat en aquestes terres.

Amb eixa acció s’han vulnerat els drets fonamentals recollits a l’article 20.1 a) i d) de la CE a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció i a comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió, drets que d’acord amb la Constitució no poden restringir-se mitjançant cap censura prèvia, que tenen el seu límit en la resta de drets fonamentals, especialment l’honor, la pròpia imatge i la protecció de la joventut i la infantesa i només podrà acordar-se el segrest de comunicacions, enregistraments i altres mitjans d’informació en virtut de resolució judicial.

Amb eixa acció s’ha vulnerat, igualment, la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries ratificada per l’Estat espanyol, en ser les emissions en llengua catalana, anomenada valencià a l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, també s’està afectant al dret a la reciprocitat de les emissions televisives realitzades en llengües minoritàries tal com estableix l’article Art.11 2. "Las Partes se comprometen a garantizar la libertad de recepción directa de las emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en una lengua hablada de manera idéntica o parecida a una lengua regional o minoritaria, y a no oponerse a la retransmisión de emisiones de radio y de televisión de los países vecinos en dicha lengua…"

La mesura de la Generalitat Valenciana resulta contrària a la llibertat de prestació de serveis reconeguda a l’article 59 i següents del Tractat UE, (actualment article 49 CE, després de la seua modificació) i a la Directiva 89/552/CEE de Televisió sense fronteres que garanteix la llibertat de difusió, la llibertat de recepció de les emissions de TV i la llibertat d’elecció de cadenes en l’àmbit de la UE., està prohibida la introducció de restriccions i s’haurien de suprimir les restriccions existents.

El Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de València, va dictar el passat 20 d’abril una resolució, relativa a l’autorització d’entrada derivada del mateix expedient i respecte el repetidor de televisió ubicat en la província de València, al cim del Montdúver, per la qual es denegava l’autorització d’entrada per resultar desproporcionada la mesura en relació a l’objectiu perseguit, perquè no s’apreciava cap dany per a l’interés públic pel fet de mantenir les emissions, perquè s’emeten programes d’una televisió pública d’una comunitat autònoma i no d’una televisió clandestina i perquè pel contrari, de tancar, podrien veure’s afectats drets fonamentals com ara el dret a comunicar o rebre informació mitjançant qualsevol mitjà de difusió.

Considerem un contrasentit i burla de les institución que al temps que s’ha dut a terme l’execució forçosa d’eixa ordre de cessament, el Govern valencià i el Govern català exposen públicament als mitjans de comunicació que s’està negociant perquè les televisions respectives puguen veure’s a tot el territori.

És per tot l’anterior que, SOL·LICITE la intervenció del Síndic de Greuges, perquè commine la Generalitat Valenciana a respectar els drets esmentats.

diumenge, 13 de gener del 2008

El Síndic de Greuges recull la discriminació del valencià en el seu informe anual

Pel seu interés, els reproduïm alguns fragments de l'informe que anualment presenta el Síndic de Greuges davant les Corts Valencians.

En l'esmentada memòria sobre les distintes actuacions realitzades per esta institució, figuren algunes de les queixes per discriminació lingüística que des d'esta campanya vam dur a terme:

SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
INFORME A LES CORTS VALENCIANES 2006

6-Retolació viària de serveis públics exclusivament en castellà
L'exigència dels valencians perquè tant la retolació viària com la dels serveis públics observen la realitat bilingüe de la Comunitat Valenciana es va manifestar, igual que en anys anteriors, en diverses queixes.

La retolació d'alguns carrers de la ciutat d'Alacant exclusivament en castellà va ser l'objecte de la queixa 060594 la tramitació de la qual va concloure amb l'emissió dirigida al consistori alacantí perquè, de conformitat amb el Decret 145/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, que, en la seua disposició final primera i amb la finalitat de regular l'ús del valencià en la senyalització de vies de comunicació, instal·lació i serveis públics en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i amb l'Ordre d’1 de desembre de 1993 de la llavors Conselleria d'Educació i Ciència, en el seu art. 1 assenyala que el criteri general de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana en la senyalització de vies i serveis públics haurà d'atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinc de la LUEV, en el marc de les seues competències i en futures senyalitzacions viàries del municipi, arbitrara els mecanismes necessaris per a adaptar la retolació de les vies de la ciutat al règim de cooficialitat lingüística instaurat a la Comunitat Valenciana.

La senyalització viària unilingüe de Sagunt o de Cocentaina va ser analitzada amb motiu de les queixes 061558 i 061612 i igual que en unes altres d'idèntic contingut vam haver de recordar a l'administració afectada el dret dels ciutadans a exigir que el valencià siga una realitat en tots els àmbits públics, i l'obligació de l'Administració pública, tant autonòmica com local, de potenciar i protegir el seu ús perquè supere la diferència encara existent, respecte al castellà.

7. Dret dels ciutadans a rebre les comunicacions oficials en valencià
El denominador comú de les queixes 060357, 060548, 061009, entre unes altres, estava determinat per l'incompliment per l'Administració pública del dret dels ciutadans que totes les comunicacions que els foren dirigides estigueren en la llengua que hagueren triat, valencià o castellà.


8. Seguiment d'actuacions d'exercicis anteriors
- Assumpte. Discriminació del valencià en pàgina web de la Diputació Provincial d'Alacant: queixes 041622, 051258, 051667 i 051716.
La Diputació Provincial d'Alacant va acceptar la resolució que li vam dirigir que revisara els continguts de la seua pàgina web i els adaptara al règim de cooficialitat lingüística vigent a la Comunitat Valenciana. Ens van contestar que havien emprés la construcció d'un nou portal web, i que per a elaborar este projecte global s'havien dividit els treballs en dues fases diferenciades, una divisió determinada per l'existència prèvia d'un portal corporatiu.
La comunicació rebuda de la Diputació Provincial d'Alacant especificava, en definitiva, que els tràmits administratius per a confeccionar el pla estratègic del seu portal web i del seu entorn incloïa l'accés a este no solament en les dues llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, sinó en altres idiomes.

divendres, 11 de gener del 2008

Les Corts Valencianes silencien durant tres mesos l'informe anual de la Sindicatura de Greuges

Pel seu interés, els reproduïm una notícia apareguda en el diari Información el divendres dia 11 de gener de 2008.

Ho fem perquè en l'informe anual del Síndic de Greuges figura la discriminació del valencià per part de diverses administracions valencianes com ara els respectius ajuntaments de localitats com Alacant o Alcoi, fets que varen ser posat en coneixement del Síndic mitjançant esta campanya.


INFORMACIÓN, DIVENDRES DIA 11 DE GENER DE 2008:

Les Corts silencien durant tres mesos l'informe anual de la Sindicatura de Greuges

El PP va donar llargues a la Sindica interina, Emilia Caballero, per a entregar el document en la Cambra i al final ho va remetre per correu per a complir els terminis que marca la llei

Les Corts guarden en un calaix des de fa tres mesos l'informe anual de la Sindicatura de Greuges, la institució comissionada pel parlament autonòmic que defén els drets dels ciutadans. La Presidència de la Cambra, que dirigix la popular Milagrosa Martínez, va anar donant llargues a la Sindica interina, Emilia Caballero, per a tancar una data d'entrega del document. I, finalment, Caballero va optar per remetre la memòria anual de la institució amb seu a Alacant per mitjà de correu en temps i forma per a poder complir, així, amb la legislació.
La situació ha provocat que l'informe estiga en poder de la Presidència de les Corts des del passat 17 d'octubre, quan la Sindicatura ho va remetre a la Cambra, sense que s'haja realitzat l'habitual presentació del document amb l'assistència de la titular del parlament i del síndic major, ja que ocupa Caballero de forma interina des que el mandat de Bernardo del Rosal expirara en 2006 sense acord entre el PP i el PSPV per a renovar la institució. La memòria també estava en poder de l'oposició socialista encara que la direcció del grup del PSPV desconeixia l'assumpte. L'arribada del document de la Sindicatura a les Corts va coincidir, dia amunt dia baix, amb les jornades en què els socialistes van haver d'afrontar la dimissió de Joan Ignasi Pla.
En el rerefons d'esta situació es troba, van explicar fonts parlamentàries, el bloqueig en la renovació del lloc del defensor del poble valencià. El PP tractava que l'entrega de l'informe de la Sindicatura en les Corts poguera convertir-se en la presentació en societat de José Cholbi com nou Síndic de Greuges. D'ací el retard. Però la paràlisi de la negociació va anar dilatant els terminis fins que, tres mesos més tard, l'informe continuava dormisquejant en algun armari del parlament.
El pastís es va descobrir, precisament, després que la pròpia Sindicatura fera públic ahir un comunicat en la que deixa clara que l'informe estava en poder de les Corts des d'octubre. "Davant de la consulta plantejada per algun mitjà de comunicació davant d'esta Institució, en referència a l'Informe Anual de la Sindicatura de Greuges corresponent a l'any 2006, comuniquem que tal Informe va ser presentat a les Corts Valencianes amb data 17 d'octubre del 2007 i, que igual que es ve fent en els últims anys, està disponible en la nostra pàgina web en l'apartat d'informes i publicacions", apunta textualment la institució.
El document, com en altres ocasions, torna a ser dur amb la Generalitat -quasi totes les conselleries estan en la "llista negra" algunes, cas de Territori, fins amb cinc expedients- i amb administracions del PP cas dels Ajuntaments d'Alacant, Benidorm o Alcoi. Entre les qüestions que la Sindicatura denuncia es troba la reclamació de més mitjans per a fer front a les llistes d'espera o l'advertència sobre l'activitat urbanístiques i les reticències a demanar informes hídrics.


Seguix el bloqueig en la renovació de la institució:

I al mig d'esta situació no pareix que, a curt termini, vaja a resoldre's la situació d'interinitat en què es mou la Sindicatura. De fet, el grup parlamentari socialista va informar ahir que tant el conseller Gerardo Camps com el vicepresident Vicente Rambla han desestimat la petició de diversa documentació sobre dos empreses públiques, una d'elles Projectes Temàtics. Com es recordarà, eixe va ser el motiu que el PSPV deixara en suspens l'acord per a nomenar José Cholbi nou Síndic de Greuges. El portaveu socialista, Ángel Lluna, va apuntar que tornaran a reclamar els papers i va certificar que no cediran en la renovació de la institució. "Camps es podria haver guardat la felicitació a José Cholbi de l'altre dia", va ironitzar el diputat del PSPV.

dimarts, 8 de gener del 2008

El Síndic estima que l'Ajuntament de Torrent no vulnera el règim de cooficialitat lingüística.

El mes d'octubre passat, des d'esta campanya vam denunciar el fet que moltes vies urbanes de la ciutat de Torrent estiguen encara retolades únicament en castellà, després de més de dues dècades de vigència de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.


Una vegada rebudes les respostes de l'administració afectada, així com les nostres al·legacions, el Síndic de Greuges estima que "no hem observat una actuació pública irregular de l'Ajuntament de Torrent que justifique la continuació de la nostra actuació" "El fet que hi haja a hores d'ara alguns carrers retolats únicament en castellà i que l'Ajuntament els traduïsca gradualment al valencià, dins el pla de manteniment i renovació anual de senyalitzacions supeditat a la disponibilitat pressupostària dotada per a esta finalitat, no és, per si mateix o per ell sol, una actuació pública que haja de ser investigada per la síndica, per la qual cosa donem per finalitzada la nostra intervenció".

El Síndic dóna per bona, llavors, la resposta del consistori torrentí, el qual afirmava que des de l'aprovació del Reglament Municipal per la Normalització Lingüística de Torrent per acord plenari de 24 de gener de 2005 la retolació de la toponímia així com la senyalització de vies públiques està realitzant-se únicament en valencià.


No obstant això, tant el Síndic de Greuges com l'Ajuntament de Torrent obvien un fet denunciat des d'esta campanya, ço és la col·locació de senyals a l'Avinguda del País Valencià d'eixa localitat durant l'estiu passat, els quals contenien les seues indicacions només en castellà.

Per eixe motiu, des d'esta campanya manifestem el nostre desacord amb l'arxivament de la causa, tot i que ho acceptem. No obstant, no anem a quedar-nos de braços plegats, ans al contrari, seguirem denunciant més greuges allà on calga.

El Síndic arxiva l'expedient de dues queixes al voltant de la discriminació lingüística en alguns portals webs de la UV i la UPV.

La primavera passada, des d'esta campanya vam detectar l'absència del valencià en alguns portals webs pertanyents a la Universitat de València Estudi General (UVEG) així com també de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Tot seguit, vam donar compte d'estos fets al Síndic de Greuges, institució que emeté el mes de juliol de 2007 sengles resolucions en què instava a les dues universitats a respectar el règim de cooficialitat lingüística regulat, entre d'altres, pels seus propis estatuts.


Uns quants mesos després, tanta la UV com la UPV informen el Síndic de l'adaptació de tots eixos portals webs al valencià, per la qual cosa el Síndic de Greuges ha donat per conclosa la seua investigació.


Des d'esta campanya celebrem que hàgem obtingut un resultat positiu, tot i que pensem que tan de bo no haguérem hagut d'enviar-hi mai cap mena de queixa per eixe motiu.

El Síndic de Greuges dóna per conclosa la investigació al voltant del portal de la FVMP.

La Secretaria General de la FVMP (Federació Valenciana de Municipis i Províncies), amb motiu d'una queixa presentada des d'esta campanya durant la tardor passada, ha informat el Síndic de Greuges sobre la decisió acordada de renovar la pàgina web de la FVMP, de manera que puga ser visitada en les dues llengües oficials del País Valencià. Cal recordar que el motiu de la nostra queixa fou l'absència d'una versió en valencià d'eixe portal.Atés tot açò, el Síndic de Greuges dóna per conclosa la seua investigació , alhora que ens agraïx la confiança dipositada en eixa institució.

De moment, però, la pàgina web tan sols pot ser visitada en castellà, per la qual cosa vos garantim que n'estarem a l'aguait. Si s'escau hi tornarem a insistir una altra vegada.

dissabte, 5 de gener del 2008

Les queixes al Síndic per la discriminació del valencià ocupen plana a Las Provincias

Pel seu interés reproduïm la següent notícia apareguda al diari Las Provincias edició Alacant:El Síndic recorda a l'Ajuntament l'obligació d'usar el valencià en campanyes publicitàries


Els ciutadans recorren a la Sindicatura per a denunciar la discriminació lingüística


El Síndic de Greuges ha instat a l'Ajuntament d'Alacant a utilitzar el valencià en les seues campanyes publicitàries, la web municipal i en les seues comunicacions amb els ciutadans si és en esta llengua en la què es dirigixen al Consistori. La Sindicatura ha realitzat esta recomanació a l'Ajuntament després de rebre queixes de ciutadans per discriminació en l'ús del valencià.

En concret, les queixes es referixen a la discriminació del valencià en una campanya publicitària, en la web municipal i en la web del Teatre Principal, del que l'Ajuntament és copropietari.

La campanya publicitària a què es referix el ciutadà que ha interposat la seua queixa davant del Síndic és la que han dissenyat l'empresa del TAM, la Generalitat i l'Ajuntament per a donar a conéixer la nova targeta Móbilis, instal·lada en les marquesines d'espera de tots els autobusos. Esta campanya no inclou cap versió en valencià, un fet que és contrari a la legislació vigent.

També l'Ajuntament omet l'ús del valencià en la seua pàgina web municipal. Així, la queixa d'un ciutadà es referia a la discriminació del valencià en la pàgina www.comercioalicante. com. El Consistori va respondre a la Sindicatura assegurant que s'adoptarien les mesures oportunes que, de fet, ja s'han adoptat i esta pàgina ja pot llegir-se en valencià. No obstant això, no hi ha una versió en esta llengua de la pàgina web municipal genèrica: www.alicante-ayto.es

Un altre veí d'Alacant presenta una queixa davant del Síndic també relativa a una web. En este cas, es referix a la del Teatre Principal, íntegrament en castellà. L'Ajuntament, com a copropietari junt amb la Caixa d'Estalvis del Mediterrani i la Societat de Concerts d'Alacant, assegura exposarà el tema en una pròxima junta.

El problema radica que este mateixa qüestió es va plantejar l'any 2004 i ja llavors el Consistori va dir que es referiria al problema en una junta per a tractar de posar-los solució. Transcorreguts més de tres anys des que es va plantejar la primera d'estes queixes davant de la Sindicatura de Greuges no consta que la web del teatre haja sigut revisada per a adaptar els seus continguts al règim especial de cooficialitat lingüística, segons afirma el Síndic en la seua contestació a la queixa plantejada per este ciutadà. Així, el Síndic advertix a l'Ajuntament d'Alacant en tres ocasions per un mateix motiu: el no utilitzar el valencià en les seues comunicacions oficials i en la seua publicitat com establix l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat.


El Consistori contesta només en castellà al ciutadà

L'Ajuntament arrissa el ris i per a acabar d'incomplir amb la Llei d'ús i ensenyament del valencià contesta a l'advertència del Síndic de Greuges realitzat en valencià només en castellà. Almenys, així ho fa en els tres escrits en els que, precisament, el Síndic pregunta per les queixes realitzades pels ciutadans per la discriminació municipal respecte al valencià.

El Síndic recorda que la Llei establix que en les actuacions administratives iniciades per un particular o per una altra administració en qualsevol de les llengües oficials, l'Ajuntament ha de respondre en la mateixa llengua triada per l'administrat o per l'administració que s'interesse per l'assumpte. No obstant això, el Consistori ha contestat al Síndic en castellà.

Des de la Sindicatura es recorda a l'Ajuntament que la Llei d'ús és un compromís de la Generalitat de defendre el patrimoni cultura de la Comunitat i, especialment, la recuperació social del valencià com a llengua històrica i pròpia, així com la recuperació de l'equilibri sociolingüístic entre el castellà i el valencià sense que puga prevaldre una llengua sobre una altra.

Per ordre de l'alcalde es fa saber a tothom...

Pel seu interés, reproduïm una nota de premsa del grup municipal del BLOC d'Alcoi del dia 5 de desembre de 2007:


EL BLOC DENUNCIA QUE EL PP INCOMPLEIX LA LEGISLACIÓ VIGENT I LES RECOMANACIONS DEL SÍNDIC DE GREUGES RESPECTE AL VALENCIÀ
Paco Blay: “En vespres del dia de la Constitució, denunciem que l’Ajuntament d’Alcoi i la Diputació d’Alacant conculquen els drets constitucionals dels valencianoparlants , i segueixen incomplint la legislació vigent en una actitud clarament provocadora”


El regidor i portaveu del BLOC a l’Ajuntament d’Alcoi, Paco Blay, ha denunciat la campanya sistemàtica que el PP fa contra el valencià, marginant-lo tant dels seus comunicats i manifestacions públiques com sobre retolació que depèn d’ell, incomplint clarament tant l’Estatut d’Autonomia –que considera cooficials les dues llengües, el valencià i el castellà-, com la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) –que considera la nostra zona com a valencianoparlant- i altres decrets i ordres sobre el particular. “En vespres del dia de la Constitució, els drets constitucionals dels valenciano-parlants estan sent sistemàticament conculcats pels diferents governs del PP”.

El portaveu del BLOC recorda que els incompliments són sistemàtics per part de l’Ajuntament d’Alcoi, que incompleix a més a més el seu propi Reglament de Normalització lingüística, i de la Diputació d’Alacant, que manté la pàgina web i el BOP solament en castellà. Totes dues institucions han estat objecte de vàries denúncies al Síndic de Greuges per aquests incompliment de la legislació vigent en matèria de normalització lingüística.

L’Ajuntament d’Alcoi concretament ha estat objecte de diverses recomanacions i suggeriments per part del Síndic en el sentit que, citem literalment una de gener de 2007, “en la senyalització viària del municipi, observe la cooficialitat lingüística instaurada en al Comunitat Valenciana, i que actives els mecanismes necessaris perquè la pròxima retolació de vies urbanes de la localitat es retolen tant en castellà com en valencià”. I cita tota la legislació vigent al respecte.

A més dels varis incompliments denunciats al Síndic, el portaveu del BLOC denuncia que, en una actitud clarament provocadora, la darrera actuació del govern del PP ha estat penjar en el balcó de l’Ajuntament el rètol de “Felicidades”, solament en castellà, terme que per altre costat mai ha estat utilitzat pels alcoians, que fan servir habitualment un “Bon Nadal” o inclús “Bones Festes”, però mai el terme emprat, mostra que es defuig sistemàticament del valencià, en clara marginació persecutòria a un dels trets d’identitat dels valencians: la llengua que parlen des de fa més de 750 anys.

La mateixa resolució del Síndic recorda també a l’Ajuntament d’Alcoi un altre incompliment: que no cal que els ciutadans demanen expressament que se’ls conteste en valencià a qualsevol consulta, sol·licitud o al·legació; és obligació de l’administració contestar als ciutadans en la mateixa llengua que aquests s’han dirigit a l’administració, cosa que l’ajuntament d’Alcoi fa anys que no compleix, i que convé que els ciutadans ho sàpiguen per tal que exigesquen els seus drets.

Pel que fa la Diputació, també el Síndic –a denúncies de ciutadans durant l’any 2005 i 2006- li exigeix que la seua pàgina web estiga també en valencià i no sols en castellà, cosa que després de dos anys d’haver contestat al Síndic que estava en projecte i que estaven construint un nou portal web, que inclouiria el valencià, encara no ha fet.

Aquest incompliment de la Diputació d’Alacant –recordem que tampoc el “Boletín Oficial de la Provincia” està en bilingüe-, és un menyspreu tant de la institució del Síndic que li ha fet la recomanació, com de la pròpia llengua, conculcant els drets constitucionals i lingüístics d’una bona part dels seus habitants. Recordem que són comarques valencianoparlants, segons la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, la majoria de les comarques alacantines (les Marines, l’Alcoià, el Comtat, l’Alt Vinalopó, part de l’Alacantí ....).

Paco Blay. Portaveu del Bloc a l’Ajuntament d’Alcoi