diumenge, 13 de gener del 2008

El Síndic de Greuges recull la discriminació del valencià en el seu informe anual

Pel seu interés, els reproduïm alguns fragments de l'informe que anualment presenta el Síndic de Greuges davant les Corts Valencians.

En l'esmentada memòria sobre les distintes actuacions realitzades per esta institució, figuren algunes de les queixes per discriminació lingüística que des d'esta campanya vam dur a terme:

SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
INFORME A LES CORTS VALENCIANES 2006

6-Retolació viària de serveis públics exclusivament en castellà
L'exigència dels valencians perquè tant la retolació viària com la dels serveis públics observen la realitat bilingüe de la Comunitat Valenciana es va manifestar, igual que en anys anteriors, en diverses queixes.

La retolació d'alguns carrers de la ciutat d'Alacant exclusivament en castellà va ser l'objecte de la queixa 060594 la tramitació de la qual va concloure amb l'emissió dirigida al consistori alacantí perquè, de conformitat amb el Decret 145/1986, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, que, en la seua disposició final primera i amb la finalitat de regular l'ús del valencià en la senyalització de vies de comunicació, instal·lació i serveis públics en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i amb l'Ordre d’1 de desembre de 1993 de la llavors Conselleria d'Educació i Ciència, en el seu art. 1 assenyala que el criteri general de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana en la senyalització de vies i serveis públics haurà d'atendre al predomini lingüístic establit en el títol cinc de la LUEV, en el marc de les seues competències i en futures senyalitzacions viàries del municipi, arbitrara els mecanismes necessaris per a adaptar la retolació de les vies de la ciutat al règim de cooficialitat lingüística instaurat a la Comunitat Valenciana.

La senyalització viària unilingüe de Sagunt o de Cocentaina va ser analitzada amb motiu de les queixes 061558 i 061612 i igual que en unes altres d'idèntic contingut vam haver de recordar a l'administració afectada el dret dels ciutadans a exigir que el valencià siga una realitat en tots els àmbits públics, i l'obligació de l'Administració pública, tant autonòmica com local, de potenciar i protegir el seu ús perquè supere la diferència encara existent, respecte al castellà.

7. Dret dels ciutadans a rebre les comunicacions oficials en valencià
El denominador comú de les queixes 060357, 060548, 061009, entre unes altres, estava determinat per l'incompliment per l'Administració pública del dret dels ciutadans que totes les comunicacions que els foren dirigides estigueren en la llengua que hagueren triat, valencià o castellà.


8. Seguiment d'actuacions d'exercicis anteriors
- Assumpte. Discriminació del valencià en pàgina web de la Diputació Provincial d'Alacant: queixes 041622, 051258, 051667 i 051716.
La Diputació Provincial d'Alacant va acceptar la resolució que li vam dirigir que revisara els continguts de la seua pàgina web i els adaptara al règim de cooficialitat lingüística vigent a la Comunitat Valenciana. Ens van contestar que havien emprés la construcció d'un nou portal web, i que per a elaborar este projecte global s'havien dividit els treballs en dues fases diferenciades, una divisió determinada per l'existència prèvia d'un portal corporatiu.
La comunicació rebuda de la Diputació Provincial d'Alacant especificava, en definitiva, que els tràmits administratius per a confeccionar el pla estratègic del seu portal web i del seu entorn incloïa l'accés a este no solament en les dues llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, sinó en altres idiomes.